Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informacje dla rodziców:


Zasady płatności za obiady:

·       opłaty należy uiszczać na rachunek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

·       nr 09 9657 0007 0020 0213 3856 0001

·       w terminie do 10 każdego miesiąca

·       cena obiadu 7,20 zł x ilość dni żywieniowych w miesiącu

·       opis na przelewie: imię i nazwisko dziecka

Nie zmienia się sposób powiadamiania i firma dostarczająca

Zgłoszenia i odpisy informować telefonicznie lub sms do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334
Jadłospis na bieżący miesiąc.


Program orientacji zawodowej dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim


INFORMACJE DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dni ustawowo wolne od pracy:

·       Wszystkich Świętych- 1 listopada 2023r. (środa),

·       Narodowe Święto Niepodległości- 11 listopada 2023r. (sobota),

·       Boże Narodzenie- 25-26 grudnia 2024r.,

·       Nowy Rok- 1 stycznia 2024r.(poniedziałek)

·       Trzech Króli – 6 stycznia 2024r.(sobota)

·       Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024r. (poniedziałek)

·       Święto Pracy- 1 maja 2024r. (środa)

·       Święto Konstytucji 3 maja 2024r.(piątek)

·       Boże Ciało – 30 maja 2024r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 12 lutego- 25 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca- 2 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 21 czerwca 2024r.

Ferie letnie: 21 czerwca- 31 sierpnia 2023r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

30-31 X 2023 (przed Wszystkimi Świętymi- pn i wt)

29-30 IV 2024 ( przed majówką- pn i wt)

02.05.2024r. (czw)         

21- 23.05.2024r.- egzamin ósmoklasisty

31.05.2024r. (po Bożym Ciele- pt)

 Harmonogram spotkań z rodzicami (pierwszy czwartek w miesiącu)

Ogólne (obowiązkowo wszyscy nauczyciele dostępni dla rodziców w godzinach 17.00- 18:00)

07.09.2023r. 09.11.2023r., 18.01.2024r., 07.03. 2024r., 09.05.2024r.

Spotkania indywidualne

Wszystkie klasy optymalnie w godzinach 16:00- 17:30 lub po ustaleniu z rodzicami ( przynajmniej 1 spotkanie w semestrze- obecność rodzica obowiązkowa).

 Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja śródroczna

17 stycznia 2024r.- rada klasyfikacyjna

24 stycznia 2024r.- rada podsumowująca

Klasyfikacja końcoworoczna

12.06.2024r.- rada klasyfikacyjna

19.06.2024r.- rada podsumowująca


Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, projektów i innowacji pedagogicznych oraz konkursów szkolnych i pozaszkolnych w roku szkolnym 2023/2024Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19.


Regulamin 

organizacji nauczania na odległość 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka

 w Nowogrodzie Bobrzańskim